1g - GG #4 Live Resin Syringe By Alpine
Hybrid
From
Golden Leaf - Santa Clarita
Golden Leaf - Santa Clarita

7829.43 miSanta Clarita


Strain info Hybrid
  • 0.00%

    THC

  • 0.00%

    CBD

  • 0.00%

    CBN


quantity

$60.00

GRAM